Privaatsuspoliitika

1. Üldine

1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad TeamSpiriti ja iga isiku suhtes, kes liitub TeamSpiriti lojaalsusprogrammiga.

1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas TeamSpirit võib seoses Kliendile pakkumiste  osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta. 

1.3. Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. TeamSpirit viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja TeamSpiritil on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik. 

2. Mõisted

2.1. Klient - iga isik, kes liitub TeamSpiriti lojaalsusprogrammiga. 

2.2. Andmed  - lojalsusprogrammiga liitumisega seoses TeamSpiritile teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed; 

2.3. Anonüümsed andmed - info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud; 

3. TeamSpiriti Andmete kaitse põhimõtted 

3.1. TeamSpirit kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks TeamSpirit Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. TeamSpirit lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest. 

3.2. TeamSpirit peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. 

3.3. TeamSpiriti töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. TeamSpiriti volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest. 

4. Andmete kogumine

4.1. TeamSpirit pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. TeamSpiriti poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub  seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient TeamSpiritile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks TeamSpiritile annab. 

4.2. TeamSpirit kogub Andmeid järgmistel viisidel: 

4.3. TeamSpirit saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses; 

4.4. Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek; 

5. Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks 

5.1. Kliendi  tuvastamiseks; 

5.2. Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile); 

5.3. Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks; 

6. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil 

6.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et TeamSpirit kasutab Andmeid: 

6.1.1. Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja; 

6.1.2. Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga). 

6.2. Klient on andnud, või tal on võimalik anda, TeamSpiritile nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne). 

6.3. Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. TeamSpirit viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest TeamSpiritile e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.

6.4. Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab TeamSpirit Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks: 

6.4.1. Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks; 

6.4.2. Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks; 

6.4.3. Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel; 

6.4.4. Andmete edastamiseks TeamSpiritiga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku; 

6.5. TeamSpirit võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:  

6.5.1. Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed; 

6.5.2. Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta; 

6.5.3. Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);

6.5.4. Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta). 

7. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

7.1. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel. 

8. Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil 

8.1. Andmete vastutav töötleja on Fifaa AS (TeamSpirit), registrikoodiga 10222434, aadressiga Pärnu mnt 142a, 11317 Tallinn. 

8.2. TeamSpirit võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on TeamSpiriti partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes TeamSpiriti poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning TeamSpiritiga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Mailbow OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks. 

8.3. Volitatud isikuandmete töötlejad on OÜ Mailbow ja AS Maksekeskus.

8.4 TeamSpiriti volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel. 

9. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses 

9.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus: 

9.1.1. Saada TeamSpiritilt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;  

9.1.2. Nõuda TeamSpiritilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;  

9.1.3. Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule; 

9.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole; 

9.1.5. Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.  

10. TeamSpiriti poole pöördumise võimalused 

10.1. Klient saab pöörduda TeamSpiriti poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: telefoni teel numbril 650 4870 ning e-kirja teel aadressil info@fifaa.ee.